Uitnodiging vergadering 19 oktober 2022

Geachte leden,

Hierbij nodig ik U uit voor een extra algemene ledenvergadering op woensdag 19 oktober 2022 a.s.
om 19.30 uur in de Stefanshof te Borne.

Agenda:

Financieel jaarverslag over de jaren 2020 en 2021;
benoeming kascommissie;
opnemen Marja oude Egbrink in het bestuur ;
mededeling omtrent wijziging van de Statuten.                                                                       

Deze extra Algemene ledenvergadering is noodzakelijk omdat o.a. vanwege Corona
de financiële verantwoording over de jaren 2021 en 2022 tijdens de eerdere
reguliere algemene ledenvergaderingen van betreffende jaren niet heeft plaatsgevonden.                               
De penningmeester zal een toelichting geven bij de cijfers.
De financiële verantwoording is tevens in te zien op documenten die op de tafels liggen.

Marja oude Egbrink loopt reeds een tijdje mee met het bestuur. Zij zal zich voorstellen.

Aangezien er op deze avond ook een “gewone” ledenavond staat gepland, waarin Martin Thiehatten
zijn nieuwe boek zal presenteren, zal deze algemene ledenvergadering slechts kort duren. 
Wij zullen namelijk om 20.15 uur met de “gewone” ledenavond beginnen.

Wij hopen vele van U te mogen begroeten. Namens het bestuur van de Heemkundevereniging Borne,                                                                                           
Bertie Velthuis.                                                                                                                                               
(secretaris)