Privacybeleid

Privacybeleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Heemkundevereniging Borne van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u via onze website informatie aanvraagt of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Heemkundevereniging secretariaat is gevestigd aan het Welemanserf 5 7622HT Borne en is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Heemkundevereniging Borne is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Heemkundevereniging Borne verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn daarvoor van toepassing:
• om contact met u op te nemen;
• om u informatie te sturen;
• voor het uitvoeren van de administratie.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende privacywetgeving mag Heemkundevereniging Borne alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op wettelijke grondslagen.

Heemkundevereniging Borne hanteert de volgende rechtsgronden;

• voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
• voor naleving van de wet (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
• voor gerechtvaardigde belangen van Heemkundevereniging Borne, waarbij de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Beveiliging van persoonsgegevens

Heemkundevereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Heemkundevereniging heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

  1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens.
    Heemkundevereniging kan uw (persoons) gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen en kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
  2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de heemkunde.
    Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Heemkunde.
  3. Geen commercieel gebruik.
  4. Heemkundevereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of inden u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Heemkundevereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Heemkundevereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.