Boorn & Boershop 1993-01: HET BUSSEMAKERHUIS GEREED

Auteur: Dr. A. Fuldauer

“Het Bussemakershuis bestaat dit jaar 200 jaar” schreef een journalist in de Bornse courant van 1 november 1979.
Een gevelsteen uit 1779 vermeldt tevens de namen van Jan Bussemaker en Trijntje Hulshoff, zijn vrouw, die het liet bouwen.

Afb. 01: Het Bussemakerhuis te Borne

Het bijzondere van het huis is, dat het zowel van binnen als van buiten een van de weinige in originele staat bewaarde fabrikeurshuizen in Twente is. De journalist voegde een ‘s’ tussen Bussemaker en huis, een veel gemaakte fout, aldus de voorzitter van het bestuur, de heer F. van Dijk. Sedert die publicatie is er het een en ander veranderd met die “staat”. Het huis bleek op verschillende plaatsen ernstig in verval te zijn. Inmiddels nadert de restauratie, die in 1991 is begonnen, haar voltooiing. Hieraan is het een en ander voorafgegaan. De gemeente weigerde oorspronkelijk geld voor de restauratie te geven en wilde het huis verkopen. Mede dank zij een handtekeningenactie haalde het gemeentebestuur tenslotte bakzeil.

Het zal in april 1993 officieel heropend worden en in gebruik worden genomen als museum. Hiermee wordt de kern van Borne wederom verrijkt met een gebouw, de erkenning als “Beschermd Dorpsgezicht”, waardig.

Maar er is nog een bijzonderheid die de journalist, niet wetend, verkeerd neerschreef. Tijdens de restauratie bleek dat het gebouw al in 1654 gebouwd werd door de familie Ten Cate. Dit heeft men kunnen reconstrueren uit de door kevers aangetaste gebinten van het dak. Dit waren delen van de oorspronkelijke kozijnen uit de voorgevel. Ter gelegenheid van zijn huwelijk in 1779 kreeg Jan Bussemaker van zijn moeder de woning als geschenk naar men nu aanneemt. Zij was van geboorte een Ten Cate. Toen werd ook de voorgevel opgekrikt en in de huidige staat herbouwd en voorzien van de gevelsteen. Het was te smal om er een echte Lodewijk XVI-gevel van te maken.

Dat het Bussemakerhuis van grote historische betekenis is, blijkt ook wel uit het feit dat het pand is ingebracht als afstudeerproject bij de Rijksuniversiteit Groningen. Een student van deze Universiteit gaat straks de herinrichting van het Bussemakerhuis begeleiden. Bij de presentatie wordt bijzondere aandacht gegeven aan de rol die Borne in de textiel speelde.

Waartoe een zorgvuldig uitgevoerde restauratie al niet kan leiden!

A. Fuldauer.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1993-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)