Boorn & Boerschop 2020-02: Van de bestuurstafel – Jaarvergadering 2020

Auteur: Bertie Velthuis

In de Statuten van onze vereniging staat geschreven dat in de eerste helft van het nieuwe jaar een Algemene (leden) Vergadering dient te worden gehouden. Ieder jaar wordt deze regel strikt opgevolgd. Ook weer dit jaar.
De voorzitter verwelkomde eenieder en noemde de namen van hen die zich hadden afgemeld. Aan de orde kwamen traditioneel de notulen van de op 6 februari 2019 gehouden Algemene Ledenvergadering en het jaarverslag van de activiteiten die de vereniging in het afgelopen jaar heeft ondernomen. Geen van deze verslagen gaf aanleiding tot opmerkingen. De verslagen zijn in te zien op onze site www.heemkundeborne.nl. Een opvallend punt uit het jaarverslag is dat voor het eerst sinds ten minste 10 jaar het ledenaantal, hoewel zeer beperkt, namelijk met 2 leden, is teruggelopen. De penningmeester gaf aan dat het financieel een moeilijk jaar is geweest. Er waren kosten welke niet waren voorzien. Zo is er geïnvesteerd in een berging op het terrein van Borne 28, is er een nieuwe laptop aangeschaft, was er een vrijwilligersmiddag en heeft de jaarlijkse excursie geld gekost. Maar niet alles is negatief, zo laat de begroting voor dit jaar een overschot zien. De kascommissie heeft het bestuur gedechargeerd. Belangrijk punt was de vraag van het bestuur aan de leden hoe en ook hoe meer jonge leden voor onze vereniging te werven. Hierop kwamen een aantal goede suggesties, te weten: geef middels een advertentie in de lokale en regionale kranten aan dat er een ledenavond is; houdt ledenavonden met als onderwerp een specifieke wijk in onze gemeente en nodig de inwoners van deze wijk uit; maak informatiemappen over de geschiedenis van verenigingen in onze gemeente en leen deze bij speciale gelegenheden van betreffende vereniging aan hen uit. De voorzitter dankte de leden voor de suggesties en zei toe hiermee aan de slag te gaan.

Afscheid van twee bestuursleden:

Op deze avond is afscheid genomen van twee bestuursleden te weten Henriëtte ten Tusscher en Hans Nijhof. Beiden hebben 3 jaar, een termijn, deel uitgemaakt van het bestuur. Henriëtte heeft zich met name bezig gehouden met het organiseren van de Open Monumenten Dag. Zij heeft bij deze activiteit de Escape room in gevoerd. Dit blijkt een goede greep te zijn. Het aantal bezoekers is hiermee t.o.v. de eerdere jaren verdubbeld. Vooral het aantal jeugdige bezoekers is sterk gegroeid. Hans heeft zich, als voorzitter, bezig gehouden met het nieuw ingestelde Schrijverscollectief. Dit collectief heeft er voor gezorgd dat de Boorn & Boerschop, waarvoor een tekort aan copy dreigde, weer van optimale kwaliteit is. Ook heeft hij tijdens de Open Monumenten Dag de zgn. klassendag voor leerlingen van de basisscholen verzorgd. Tevens was hij een van de inrichters van de exposities van afgelopen jaren. Hans blijft bij de vereniging betrokken. Hij zal samen met Jurrie Haak de redactie van de B. & B. vormen. Ook blijft hij voorlopig het Schrijverscollectief leiden. De voorzitter dankte beiden voor hun inzet voor onze vereniging. Volgens de statuten dient het bestuur van onze vereniging uit ten minste 7 personen te bestaan. Door het afscheid van Henriëtte en Hans is dit aantal 5. De vergadering ging er mee akkoord dat, wanneer er in de komende periode zich iemand voor deelname in het bestuur aanmeld, hij/zij, zonder dat de leden hiervoor toestemming geven, in het bestuur kan worden opgenomen.

Afb. 01: Hans Nijhof en Henriëtte ten Tusscher (foto: Martin Thiehatten)

Afscheid Anja Tanke Anja is sinds 2007 lid geweest van de redactie van Boorn & Boerschop. Zij heeft voor ons verenigingsblad ongelofelijk veel werk verzet. Maar niet alleen dat vele werk was belangrijk. Ook heeft zij, vanuit haar werk als archivaris bij de gemeente Borne, veel kennis ingebracht. Zo heeft zij een aantal keren de leden van het Schrijverscollectief bekend gemaakt met de wijze waarop en waar historische gegeven ge vonden kunnen worden. Ook heeft zij er voor zorggedragen dat wij op een goede wijze invulling geven aan het auteursrecht. Anja heeft daarnaast regelmatig de pen gepakt om artikelen in Boorn en Boerschop te schrijven. De vereniging is haar veel dank verschuldigd. Anja gaat niet geheel voor de vereniging “verloren”. Zij blijft op de achtergrond ons adviseren en ondersteunen. Anja werd door de voorzitter bedankt voor haar inzet voor de vereniging en werd verrast met een mooi bloemstuk.

Afb. 02: Anja Tanke en voorzitter Annemarie Haak (foto: Hans Nijhof)

(–> naar PDF versie van deze publicatie)

(–>naar Inhoudsopgave 2020-02)

(–>naar Boorn & Boerschop pagina)