Boorn & Boerschop 2010-03: Boorn en Boerschop 20 jaar!

Auteur: Henk Hassink

De Bornse Courant van donderdag 31 oktober 1991 vermeldt op het derde blad de presentatie van het eerste periodiek van de Heemkundevereniging Bussemakerhuis op woensdag 30 oktober in de Bornse Synagoge. Op bijgaande foto overhandigt ‘redacteur” Frits van Capelleveen het eerste exemplaar aan de voorzitter Henk Woolderink. Deze geeft het blad vervolgens door aan wethouder H. Workel als waarnemer van de burgemeester. De wethouder feliciteert de vele leden en gasten met het verschijnen van Boorn en Boerschop en hij wenst de redactie veel succes. Dat succes is onmiskenbaar: de initiatiefnemer Willem IJzereef en hoofdredacteur Frits van Capelleveen maakten er, samen met Arendien Linthorst, Henk Temmink, Henny Velner, adviseur Jaap Grootenboer en illustrator Hans Leuverink, een bijzonder interessant periodiek van dat nog steeds springlevend is. Borne mag er trots op zijn. Dit was alleen mogelijk door een aantal enthousiaste medewerkers.

Eén en ander was het gevolg van het feit dat het bestuur van de heemkundevereniging in april 1991, in haar dertigjarig bestaan, het besluit nam een eigen periodiek te laten verschijnen over de geschiedenis van Borne en omgeving. Frits en Willem gingen aan de slag. Het redactieadres was Goudenregenstraat 19, alwaar de copy bij voorkeur werd aangeleverd in “Word Perfect 5.1” – toen al! Hun enthousiasme was groot en de overige leden van de redactie togen ook ijverig aan het werk. Bepaald was dat de redactie onafhankelijk bleef van het bestuur en dat het copyright van de artikelen berustte bij de auteurs.
Op de voorpagina van het eerste nummer prijkt een tekening van architect D. Hulshof. De eerste pagina vermeldt: Boorn en Boerschop, uitgave van de Heemkundevereniging Bussemakerhuis. Jaargang 1, nr. 1, Oktober 1991.
Op bladzijde 2 vinden we uiteraard het voorwoord van voorzitter Henk Woolderink, waarin hij de enthousiaste redactie bedankt en ook de auteurs die een bijdrage hebben geleverd in de vorm van een artikel. Hij wenst het blad een goede start en een behouden vaart.
Op pagina 3 nodigt de redactie de leden uit te zorgen voor voldoende artikelen om tweemaal per jaar een aflevering te kunnen publiceren. Onderaan de bladzijde lezen we: Heanig mer an, kump tied kump ploage.
Op pagina 4 blikt Hennie Velner nog even terug op het eerste bestuur dat de “Vereniging Vrienden van het Bussemakerhuis” oprichtte, toen 29 jaar geleden. Het doel was te komen tot een vriendenkring die het Bussemakerhuis meer in de belangstelling van de Bornse gemeenschap brengt o.a. met tentoonstellingen, lezingen en praatavonden. Zo ontstaat er meer aandacht voor prehistorie, geschiedenis, recht en volkenkunde in Borne en omgeving, aldus Frits van Capelleveen.

Afb. 01: De huidige redactie met adviseurs onlangs bijeen in een redactievergadering: u ziet dat het niet alleen om papierwerk gaat. Van links naar rechts: Henk Hassink; Henk ten Thije; Jaap Grootenboer; Jan Deckwitz; Anja Tanke en Ria Blödtner

De vereniging heeft 130 leden. Die krijgen het blad gratis; bij een oplage van 250 stuks verwacht het bestuur dat het ledental snel zal stijgen. En inderdaad: het Bussemakerhuis is spoedig te klein voor de bijeenkomsten en men verhuist naar de Keizerskroon, Wie greut oet de noad, aldus de Bornse dichter en schrijver G.J. ten Voorde.

In februari 1992 verschijnt het eerst nummer van de tweede jaargang, met o.a. op pagina 9 in de rubriek Zo was ‘t, zo is ‘t: de foto’s van het oude station en het nieuwe. Wat een schrijnend verschil. Wat een verlies. Verder verschijnen de vaste rubrieken Boekennieuws en Mededelingen van het bestuur,
o.a. over de vergaderingen en programma van activiteiten. De inhoud van dit nummer maakt duidelijk dat er in de Bornse gemeenschap een flink aantal creatieve schrijvers te vinden is, die allen een geheel eigen inbreng hebben, wat telkens weer een gevarieerde inhoud oplevert. De redactie was en is iedere medewerker bijzonder dankbaar.
Zo weet de redactie elk jaar opnieuw twee afleveringen te laten verschijnen waar menig inwoner van Borne en de buurtschap vol verwachting naar uitkijkt. De redactievergaderingen zijn altijd goed bezocht, gezellig en geanimeerd.

Eind 1997 neemt Willem IJzereef afscheid van de redactie wegens een verslechterende gezondheid. De vereniging is hem veel dank verschuldigd, niet alleen voor zijn werk in de redactie; hij schreef ook historische artikelen. Op zijn verzoek neemt Henk Hassink zijn functie begin 1999 over. Als bestuursvertegenwoordiger treedt dan ook Ria Blödtner toe tot de redactie.
In het eerste nummer van dat jaar verschijnt een In memoriam Jan van Nuenen, de auteur van het boekje Borne Archeologisch. Hij was een sympathiek mens die erg betrokken was bij vele Bornse zaken. Verder wijst de redactie haar lezers op het veranderde uiterlijk van het blad en spreekt de hoop uit dat de verbeterde kwaliteit zal leiden tot een stroom van tekst-bijdragen.
In het volgende nummer wordt vermeld dat de aanschaf van een zogenaamde ZIP-recorder de kwaliteit van de foto’s sterk zal verbeteren.
In de tweede aflevering van het nieuwe decennium worden we door “Vrederik” nog even fijntjes op de gemeentelijke herindeling gewezen in het vers:

Laatst zei een Bornerbroekse boer,
Die de herindeling als slecht ervoer:
“Almelo was een goede buur”,
“maar onder “t mom van goed bestuur”
“draait men ons daar nu toch een loer”.

In 2002 verschijnt het jubileumboek 40 jaar Heemkunde in Borne met bijdragen van leden van de vereniging en de redactie.
In de eerste aflevering van het volgende jaar wordt veel aandacht besteed aan de feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de vereniging. Frits van Capelleveen laat bij die gelegenheid Vrederik ook even aan het woord met een vers. Henk Temmink doet op pagina 3 verslag van een geslaagde feestavond. In het volgende nummer schrijft Henk Woolderink een In memoriam van Johan Niers die 15 jaar lid was van het bestuur en die op 4 februari plotseling overleed.
De tweede aflevering van 2004 vermeldt twee tegengestelde boodschappen: een droevige: het overlijden van Hennie Velner, ex-voorzitter van de vereniging, op 25 april, en een plezierige: de uitreiking van de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau aan mevrouw van Harten-Franssen als waardering voor haar vele werk op historisch gebied in de gemeente Borne.
De uitgaven van de volgende Boorn en Boerschop is voor trouwe lezers een aangename verrassing: de omslag is de kopieer-status ontgroeid, het blad heeft meer de uitstraling van een “glossy”. Ook de opmaak van het interieur is verbeterd. In het tweede nummer van 2005 bevat weer en droevig bericht: op 23 april overleed Andries Linthorst onverwacht door complicaties na een operatie. Andries was jarenlang de zeer gewaardeerde penningmeester van de vereniging.
Tijdens de jaarvergadering in 2006 geeft Frits van Capelleveen aan het wat rustig aan te moeten doen. De vraag naar nieuwe leden voor de redactie dient zich aan. Anja Tanke en Jan Deckwitz treden toe, Frits werkt ze in; in zijn archief en zijn werkwijze.
In het eerste nummer van 2006 – het aantal leden is inmiddels gestegen naar 313 – publiceert het bestuur de regels voor het in 2003 ingestelde boekenfonds met onder andere het doel en de voeding van het fonds.
In de tweede aflevering van het blad blijkt dat de vereniging in dit jaar twee grootheden heeft verloren: op 28 januari overlijdt Ria van Harten-Franssen en op 18 juni verliezen wij onze uiterst bescheiden, maar zeer gedreven, redacteur Frits van Capelleveen. Wij zullen ze beiden blijven gedenken. Jan en Anja spreken in ons blad hun bewondering uit voor de wijze waarop Frits hen heeft ingewerkt en de wijze waarop hij zijn archief overdroeg. Keurig netjes “digitaal” op een CDROM. Eind 2006 treedt ook Berend Jager toe tot de redactie.
Op 14 juli 2007 lijdt de redactie weer een groot verlies: Henk Temmink, voorzitter en eindredacteur van ons blad overlijdt.
Boorn en Boerschop is in 2008 toch wel springlevend: drie jaar na een uiterlijke verandering heeft het blad nu een nieuwe lay-out, een ander lettertype en een uitvoering in kolommen gekregen waardoor de leesbaarheid vooral voor de oudere lezers sterk wordt verbeterd. De omslag is ook totaal vernieuwd: Paulien Hassink heeft als vormgever een zeer aantrekkelijk uitziend ontwerp gemaakt waar de redactie erg enthousiast over is.

Afb. 02: Paulien Hassink, die met ingang van 2008 de omslag voor ons blad ontwerpt

Ook wordt na overleg met het bestuur besloten, met ingang van 2008, drie nummers per jaar uit te geven. Arendien Linthorst neemt afscheid van de redactie en in de loop van dat jaar verlaat ook Berend Jager de redactie.
Ook in 2009 en 2010 verschijnt ons blad drie maal per jaar. Het is natuurlijk wat meer werk voor de redactie maar dat hebben zij er graag voor over. Henk ten Thije treedt toe tot de redactie. De vaste rubrieken Van de bestuurstafel, Boekennieuws en Nieuwe uitgaven zijn in de loop der jaren ook al weer uitgebreid met Zo was ‘t, zo is ‘t en Fotowedstrijd. Verder blijkt uit de vele positieve reacties van de lezers dat “’t good geet” met Boorn en Boerschop.
Nu, aangekomen bij de 20ste jaargang kan geconstateerd worden dat “ons blad” er nagenoeg professioneel uitziet. Nagenoeg, omdat de redactie nog één wens heeft: Boorn en Boerschop in kleur te presenteren: volgens het bestuur alleen mogelijk door een contributieverhoging, en hier wil de redactie zeker niet op aandringen, maar . . ?

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2010-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)