Boorn & Boerschop 2005-01: EEN HUWELIJKSAKTE UIT 1678

Auteur: M.G.E. v. Harten-Fransen

Uit een oud Borns familiearchief kwam een akte beschikbaar van een in 1678 gesloten huwelijk tussen Gerreijt Berentsen en Aelken Hijndrijck Hesselinck. De akte is handge­schreven en daardoor voor veel mensen moeilijk leesbaar. Mw. M.G.E. van Harten-Fransen heeft de moeite genomen deze akte voor onze lezers te transcriberen. Het bleek een hels karwei, mede door de relatief slechte kopie van de akte. Het blijkt dat er vele voorwaarden en zekerheden voor de betrokkenen zijn ingebouwd in de tekst van de akte, maar leest U het zelf…. Overigens is het resultaat, in Oud Nederlands, nog niet zo gemakkelijk te lezen, maar we laten deze hier toch onverkort volgen:

Ophuijden dat ondergeschreven ijs ter eeren gods met olderen en vrenden consente en bewijklijghen een houlijck gesloten tusschengerreijt berrentsen ter als bruijdegom ter eener ende aelken hijndrijck hesselinck àls bruijt ter ander sijden welcke met malcanderen nae gedaene proclamatije ijn doecktelijcke eestaet sullen treden daer ijnen belavende als chrijstelijck eeluijden toe staet ende gebuijert.

Ende ijn dijen volgens belavent dije bruijdijgam bij te breng alle fijn guijder soe hem van sijn saeller vader angestoerven sijnt en als hem van sijn moeder ansterven cont nae haer oft sterven daer en boeven rijst dije bruijt des vaeder toe een bruijtschaet dije somma van 3 hundert guld(en) en een huijs en beddege(note) en (onleesbare doorhaling) en klederkijsten vuijllen naberlijck wijesse

Afb. 01: Een klein stukje tekst (2e en 3e alinea) van de gescribeerde akte

Daer en boevn soe men nijet en sal verko(e)pen dat den bruijdegam comt sonder lijffer erve te overlij(e)den oft te sterven soe gijft hij dije bruijet voer uijet dije somma van een hundert daelder daer en boeven soe men nijet en sa! verkopen dat de bruijt comt sondert lijffes erve te overlijeden oft te sterven als men nijet en sa! verkoepen soe gijft sij hem die somma van een hundert gul(den) en soe sa! men met sijn moeder te samen te hoepe eeten en doen te huijs beste soe wel als het moegelijck ijs

En dat gebuijerde als men nijet en sa! verkoepen dat sij nijet conne ackorderen soe sa! dije bruijdegam moeder altijet haren kuijer hebben om met hem te dijellen.

En daer en boeven soe sa! dije bruijt suster en broedersschijer aft morghe te gelijck dijel­ lijnghe staen.
Soe dat comt als men nijet en sa! verkappen dat sij nijet en come ackederen en dijelen tesamen soe sijnt sij geholden haer moeder dije kockes spijese te geven en lucht en vur.

Nog is bij feij….) dat Lijs(e)bert moije sal meat doen tot hus beste en etten met malcanderen hen saais die husholdege vermaeck ende des hus lijfert 2 spint lijnsaijijen dat solns ma/canderen helpen veraerbeij en nog sa sa! Lijsebert alle wecke 2 daege voer haer spinnen nog sa! Gerdt Lijsebert en alle hoeijlant en onderlinge gebruiken de sij alkes vierwerden blijft in vollen werden anno 1678 den JO martij.

Gerdt Berentsen – Gerdt Hesselijnck
G(….) Druijrink- Egbert Lambertsen

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)