Boorn & Boerschop 2003-02: ONZE OUDE STEPHANUSKERK NADER BEKEKEN 15

Auteur: A.A. ten Kate

In den houten broec

Met deze typische Oudhollandse uitdrukking werd vroeger de preekstoel in de kerk bedoeld. In BOORN en BOERSCHOP 1994, nummer 2, pagina 34 schreven we er al over. Ik beperkte mij toen eigenlijk tot het beschrijven van het houten deurtje. Hierop staat in moeilijk leesbaar schrift, vrij vertaald: “Zorg ervoor dat God je werk goedkeurt. Wees als een arbeider die zich niet hoeft te schamen voor zijn werk en schipper niet met de boodschap van de waarheid” (naar 2 Timotheüs 2:15).

De preekstoel zelf, is van ongeveer 1600 en vervaardigd uit zandsteen; om meer precies te zijn: de kuip is van Baumberger zandsteen en de voet van Bentheimer zandsteen. Behalve de tekst op het deurtje zijn er op de preekstoel zelf ook Bijbelteksten te vinden. Jaap Grootenboer heeft ze al eens voor ons uit het Oudnederlands in hedendaagse taal omgezet. We laten deze teksten met de “omzetting” hier volgen:

Afb. 01: De zandstenen preekstoel waarop de hierna behandelde Bijbelteksten zijn te vinden

2 Timotheüs 2:15

Beflittige di Gade/te bewisen Eenen rechtschapen ende/Vorsterlicken arbeider, die daer/Recht deele, dat/Wordt der/warhit,C
Na omzetten: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Galaten 1:8 en 9

Die Apostel Paulus/secht Galat. A I/So oick wij ofte een En/gel van den hemmel/u Worde dat Evange/ lium predigen Anders/als wij u gepredigt/hebben, dat sij vervloket/alls Wij ittsundt gesech/hebben so seggen wij,/oick avermales so jeman/U dat Evangelium ande/res prediget, Dan dat gij Entfangenhebbet die/Sij vervlocket
Na omzetten: De Apostel Paulus zegt in Galaten 1: 8-9: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, (u) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand van u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!”

Mattheus 28:18-29

Der herr Christus spre/cket Math a28/Mij is Gegeven alle/gewalt im hemmel’en=/de Aerden darumme gae/hen Ende leret allevolc/ker end Dopet sie In/den mae des vaders/Ende des sons, ende de/hilighen geestes endellerrt sie ha/den alles/dat ick U bevalen heb/be ende sief ickbin bij/U alle dage het an/Der Werelt/Ende
Na omzetten: De Heer Christus spreekt in Mattheus 28: 18-20: “Mij is gegeveu alle macht in hemel en op (de) aarde. Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld”.

Johannes 20: 21-23

Johannes am 20, Gelick wo mij de va/der gesand hefft/so sende ick U, etc:nemet/hen den hilligen geist/welcken gij die sund/verlaten den sijn sieNorlaten en de welc=/ken Gij sie Behal/den, Den sijn sie/behalden;
Na omzetten: Gelijk Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook u, enz. Ontvangt den Heiligen Geest. Wien gij hun zonden kwijtscheldt, dien zijn zij kwijtgescholden; wien gij ze toerekent, dien zijn ze toegerekend.

Johannes 15: 26

Johannes am 15/Wen averst die tra/ester kommen Werd/Welcken Ock u send=len Werde van den/Vader die geist der/Warheit die van den/vader uitgaet die Welrt tuigen Van mij/ende gij werlden oick tuighen/Johan am 16: (tekst op ditzelfde paneel, zie hieronder)
Na omzetten: Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van den Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.

Johannes 16: 14

Dieselvige wert mij vor/claren dan den m=/en wert he It nemen/ende U verkundighen.
Na omzetten: Hij zal mij verheerlijken want Hij zal het uit mijne nemen en het u verkondigen.

A.A. ten Kate.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)