Boorn & Boerschop 2003-01: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01:

Vorig jaar verscheen een doctoraalscriptie van de Open Universiteit, studierichting Algemene Cultuurwetenschappen, over het werk van de Zusters van Liefde te Borne. Het boekje is geschreven door Riet Mariën-Oude Groeninger en heeft als titel: Zusters over het voetlicht; Geschiedenis van het ulo-onderwijs door de Zusters van Liefde te Borne.
Als het de bedoeling was de werkzaamheid van de zusters in beeld te brengen, lijkt de titel onjuist. Deze zou moeten luiden: “Zusters voor het voetlicht” enz.
De thans in het Brabantse Heeswijk wonende schrijfster, is geboren in Borne en bezocht zelf bedoelde onderwijsinstelling aan de Stationsstraat. De school, die als bewaarschool begon en tot uloschool uitgroeide, werd geleid door zusters van de “Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand” uit Schijndel. Bedoeld wordt hier het St. Johannesgesticht dat vanaf 1895 tot 1989, eerst geheel en later in afnemende mate, door zusters werd “bemand” en waar veel vrouwelijke inwoners van Borne hun opleiding kregen. Het boekje is een wetenschappelijk verantwoorde uiteenzetting geworden betreffende de ontwikkeling van het katholieke onderwijs in het algemeen en dat in Borne in het bijzonder. Wie echter verwacht er gegevens over de dagelijkse gang van zaken m.b.t. de leerlingen in de klas in aan te treffen, zal deze niet of nauwelijks vinden. Het boekje geeft meer een geschiedkundige opsomming van zaken en feiten die het onderwijs van meisjes in Borne mogelijk maakten of bedreigden. Het toont overigens prima de grote invloed aan, die de zusters op de ontwikkeling van vooral het vrouwelijke volksdeel van ons dorp hebben gehad. In ruim 100 pagina’s worden vele geschiedkundige wetenswaardigheden verhaald. Jammer dat het aantal illustraties erg beperkt is en dat ze, voor zover aanwezig, van matige kwaliteit zijn, maar de vele feiten compenseren dit manco ruim. Een uitgebreid notenapparaat en een goede bronvermelding en literatuurverwijzing completeren het boekje. Voor de prijs van € 9,00 is het boekje (het aantal is beperkt) verkrijgbaar bij Gé Nijkamp, Brinkstraat 39 in Borne.

In het project “Tuinpad” van het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme en de Stichting Stimuland Overijssel, verscheen in de afgelopen herfst nummer 35 van de z.g. Kuierroutes. Dit boekje bevat een wandelroute Zenderen/Hertme en het is voorzien van een duidelijke kaart waarop bepaalde punten met een routecijfer zijn gemerkt. Naast route-informatie wordt per routecijfer in het boekje een uitgebreide beschrijving van het betreffende object gegeven. Hier ligt ook de grote waarde van deze leuke uitgave die van veel zeer interessante zaken, vanaf de start bij het Carmelklooster in Zenderen, van o.a. Weleveld en andere objecten op de route, zoals b.v. het Groothuis in Hertme, een goede beschrijving geeft. De teksten zijn afkomstig van bureau Culturo en van J.J. Grootenboer, kenner van deze omgeving. Het handzame boekje past in Uw binnenzak en is zeer prettig van indeling en inhoud. De wandelroute is 14 km lang maar kan natuurlijk ook in gedeelten worden gevolgd. Zelfs zonder te wandelen is het, vanwege de historische beschrijvingen, een leuke uitgave die verkrijgbaar is bij de V.V.V. voor de prijs van € 3,75.

In de serie Verhalen uit vorige eeuwen rond de gemeente Borne, van de hand van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen, verscheen deel 8. De ondertitel is Van Dashorst naar Blenke. Aan de hand van een op pagina 12 en 13 gegeven kaart voert Mw. Van Harten ons nu door het noordelijk gedeelte van Hertme. Er worden weer veel feiten en gegevens gepresenteerd. Omdat de kaart erg klein is uitgevallen is het echter soms moeilijk de gevolgde weg te vinden.
Helaas wordt het daardoor vaak gissen waar we zijn. Ook is het de vraag of de titelfoto voorop het boekje de verdwenen boerderij Pigge voorstelt. Waarschijnlijk wel, maar het boekje geeft hierover geen zekerheid. Toch is het prettig dat we steeds weer nieuwe feiten tegenkomen en heeft het zeker nut dat dit type boekje wordt uitgegeven. Het is te koop in de boekhandel voor € 3,25.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)