Boorn & Boerschop 1998-01: ELEKTRISCH LICHT IN DE R.K. St. STEPHANUSKERK

Auteur: F.J. van Capelleveen

Een krantebericht uit 1913 maakt gewag van het gereedkomen van elektrisch licht in de R.K. St. Stephanuskerk aan de Stationsstraat in Borne. Onder het hoofd “Kerk-, Academie- en Schoolnieuws” lezen we:

Borne, 2 jan. De aanleg der geleiding voor de Electrische verlichting onzer parochiekerk heeft mede tot groote verfraaiing van het inwendige van dit inderdaad mooie gebouw gediend, wat vooral in den Kerstnacht bijzonder opviel, toen deze moderne verlichting voor het eerst haar glanzen spreidde door de ruimten onzer kerk. Het altaar, badend in een zee van kaarslicht stemde vooral in de H. Nachtmis, door drie Eerw. Heeren gecelebreerd, meer dan anders nog tot godsvrucht, terwijl het witte electrisch licht straalde door de beuken en gewelven. In zeer fraai uitgevoerd kunstsmeedwerk in Gothische stijl, volgens teekeningen van den heer Molenaar, architect onzer kerk, prijkten de kunstvolle kroonluchters tot sieraad van het kerkgebouw en kronend den arbeid des vervaardigers, onze plaatsgenoot de kunstsmid L.E. Walter. Wij danken onzen parochieherder den Z. Eerw. Heer J.H. Hendriks voor zijn bemoeiingen in dezen en naast hem het parochiaal kerkbestuur, terwijl we gaarne hulde brengen aan den uitvoerder van dit kunstsmeedwerk, wat tevens voor hem een blijvende aanbeveling moge zijn, daar hij met deze uitvoering de bewijzen gaf voor dergelijk werk berekend te zijn.

In zijn Nieuwjaarswensch aan de geloovigen deelde onze Z. Eerw. Heer Pastoor o.a. mede, dat de parochianen van Borne over het afgelopen jaar wel reden tot dankbaarheid hadden tot God, daar in 1912 slechts 14 volwassenen en 12 kinderen waren gestorven. Gedurende al de jaren, dat aan Z. Eerw. de zielzorg over deze parochie was toevertrouwd, was dit cijfer nimmer zoo gering als in het afgelopen jaar.

Afb. 01

Op foto’s van na wereldoorlog II zijn de smeedijzeren lampen niet meer te zien. Ze waren opgehangen tussen de pilaren die het schip en de zijbeuken van elkaar scheiden. Helaas zijn de lampen verdwenen, maar gelukkig niet allemaal. Bij het tot stand komen van de Mariakapel achter in de kerk, enkele jaren geleden, is er een weer opgehangen. Thans is deze weer in volle glorie te zien. Ook in de dagkapel is een exemplaar opgehangen, maar hier zijn de glazen lampenkapjes helaas niet meer origineel. Gelukkig dat we dit deel van de schepping van Nicolaas Molenaar ook nu nog kunnen bewonderen!

F.J. van Capelleveen

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1998-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)