Boorn & Boerschop 1997-01: AKTE VAN VERKOOP VAN HET WELEVELD

Auteur: Dr. A. Fuldauer

Via Dr. A. Fuldauer kwamen we in het bezit van een kopie van een akte van verkoop van het Weleveld door de Heer Dikkers. De kopie-akte betreft de verkoop in 1908 (registratie in het kadasterdienstjaar 1909) en berust thans in het Archief van de gemeente Borne; de kopie maakt deel uit van het archief van de Nederlands Hervormde gemeente en is door een toevoeging in de marge gedateerd, september 1942. Dr. Fuldauer was zo vriendelijk er een transcriptie van te maken zodat deze voor heemkundigen interessante tekst, voor eenieder makkelijk leesbaar is.

Afb. 01: Advertentie uit 1908

A

De Havezathe Weleveld onder de Gemeente Borne en Tubbergen en de Buurtschap Zenderen

Perceel 1

Het erve Hof van Weleveld bestaande in huis, erf, schuur, koepel, bouwland, akkerhout, opgaande boomen, water en wegen. Kadastraal bekend Gemeente Borne Sectie cf. nummers 675-692-249-250-251. 253-254-693-256. 869-871-662-661 met uitzondering van een Oostelijk afgepaald middengedeelte gelegen tegen perceel 6 zijnde het gedeelte behoorende bij perceel 1 groot ongeveer 67 are 40 Centiare voorts 749.245.238 en 750 en alles tesamen groot plus minus 5 Hectare tachtig are zeventig Centiare. De percelen nummers 245.749-661-662 en 871 moeten als wegen blijven bestaan ten behoeve van alle percelen de gemelde Havezathe behorende. De beek nummers 869 en 238 beide hiervoor genoemd maakt deel uit van de Bornsche Lee en is openbare Waterleiding. Bij dit perceel behooren de aan de Havezathe verbonden heerlijke rechten bestaande in den land en watertol de prevatieve Visscherij in de beek van af het Straven Vonder tot aan de Daskolk het recht van het beroepen van een predikant, Schoolonderwijzer, organist en koster met het opperkerkmeesterschap en opperprovisorschap te Borne en een zitsbank op het koor der Protestantse kerk te Borne een en ander zooals het door den eigenaar den Heer Jan Dikkers gemeld werd bezeten en gebruikt.
Verkopers willen echter in geenen deele voor de geldigheid dezer keuze instaan en tot geenerlei Vrijwaring hiervoor gehouden zijn. Wordende de kooper geacht de rechten geheel voor eigen risico te hebben gekocht

Afb. 02: Detail van een kadasterkaart van Het Weleveld

Latere toevoeging (1942) in de marge: Weleveld (zonder datum) recht op beroepen van een predikant.
Verkooper staat niet in voor de geldigheid van dit recht.
Sept. 1942

Frost Pres.Kerkv

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 1997-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)